Cơ cấu tổ chức

Công ty GALECO được hoạt động và điều hành theo các quy định của pháp luật hiện hành như sau:

1/ Chủ tịch HĐQT

2/ Giám đốc

3/ Các phó giám đốc

4/ Phòng kế toán & phòng hành chính, tổ chức

5/ Phòng kỹ thuật, bao gồm thiết kế!

6/ Phòng kinh doanh bao gồm 2 bộ phận: dự án & phân phối

7/ Kho và xưởng lắp ráp