Catalogue Simon Series V8

Công tắc đơn Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80101

Module Công tắc đơn, một chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way switch)

122,000 VNĐ

80201

Module Công tắc đơn, hai chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way switch)

137,000 VNĐ

Công tắc đơn 1 chiều màu đen simon Series V8

80101-26

Module Công tắc đơn, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

122,000 VNĐ

80201-26

Module Công tắc đơn, hai chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 2-Way switch)

137,000 VNĐ

 

80101-56

Module Công tắc đơn, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

80201-56

Module Công tắc đơn, hai chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 2-Way switch)

,000 VNĐ

 

Công tắc đơn có đèn LED Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80104

Module Công tắc đơn, một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

176,000 VNĐ

(Không có loại công tắc 2 chiều có đèn LED)

 

80104-26

Module Công tắc đơn, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

176,000 VNĐ

 
 

80104-56

Module Công tắc đơn, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

 

 

Công tắc đôi Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80398

Module Công tắc đôi, một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

156,000 VNĐ

80397

Module Công tắc đôi, hai chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 2-Way switch)

185,000 VNĐ

 

80398-26

Module Công tắc đôi, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

177,000 VNĐ

80397-26

Module Công tắc đôi, hai chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 2-Way switch)

189,000 VNĐ

 

80398-56

Module Công tắc đôi, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

80397-56

Module Công tắc đôi, hai chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 2-Way switch)

,000 VNĐ

 

Công tắc đôi có đèn LED Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80396

Module Công tắc đôi, một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

265,000 VNĐ

(Không có loại công tắc 2 chiều có đèn LED)

 

80396-26

Module Công tắc đôi, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

269,000 VNĐ

 
 

80396-56

Module Công tắc đôi, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(2-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

 

 

Công tắc ba Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80371

Module Công tắc ba, một chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

225,000 VNĐ

80372

Module Công tắc ba, hai chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 2-Way switch)

243,000 VNĐ

 

80371-26

Module Công tắc ba, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

227,000 VNĐ

80372-26

Module Công tắc ba, hai chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 2-Way switch)

250,000 VNĐ

 

80371-56

Module Công tắc ba, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

80372-56

Module Công tắc ba, hai chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 2-Way switch)

,000 VNĐ

 

Công tắc đơn có đèn LED Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80370

Module Công tắc ba, một chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

363,000 VNĐ

(Không có loại công tắc 2 chiều có đèn LED)

 

80370-26

Module Công tắc ba, một chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

370,000 VNĐ

 
 

80370-56

Module Công tắc ba, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(3-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

 

 

Công tắc đơn Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80117

Module Công tắc 1 nút gạt màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 1 Gang push-button switch)

,000 VNĐ

80397H

Module Công tắc 1 nút gạt màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 2 Gang way push-button switch)

,000 VNĐ

 

80117-26

Module Công tắc 1 nút gạt màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 1 Gang push-button switch)

,000 VNĐ

80397H-26

Module Công tắc 1 nút gạt màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 2 Gang way push-button switch)

,000 VNĐ

 

80117-56

Module Công tắc 1 nút gạt màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 1 Gang push-button switch)

,000 VNĐ

80397H-56

Module Công tắc 1 nút gạt màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A x 250V 2 Gang way push-button switch)

,000 VNĐ

 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Công tắc đơn Simon Series V8 16 AX AC250V

 

80101

Module Công tắc đơn, một chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way switch)

122,000 VNĐ

80201

Module Công tắc đơn, hai chiều màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way switch)

137,000 VNĐ

 

80101-26

Module Công tắc đơn, một chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

122,000 VNĐ

80201-26

Module Công tắc đơn, hai chiều màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 2-Way switch)

137,000 VNĐ

 

80101-56

Module Công tắc đơn, một chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 1-Way switch)

,000 VNĐ

80201-56

Module Công tắc đơn, hai chiều màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(1-Gang 2-Way switch)

,000 VNĐ

fffffffffffffffffffffffffffffff

Ổ cắm Simon Series V8 10 AX AC250V

 

80456

Module Ổ cắm đôi 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt 10A. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A 2 PIN socket for flat and round pins)

170,000 VNĐ

 

 

80456-26

Module Ổ cắm đôi 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt 10A màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A 2 PIN socket for flat and round pins)

170,000 VNĐ

 
 

80456-56

Module Ổ cắm đôi 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt 10A màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A 2 PIN socket for flat and round pins)

170,000 VNĐ

 
 

80430

Module Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A Multi-standard socket)

153,000 VNĐ

 
 

80430-26

Module Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A Multi-standard socket)

153,000 VNĐ

 
 

80430-56

Module Ổ cắm đa tiêu chuẩn 10A màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(10A Multi-standard socket)

,000 VNĐ

 
 

80E725

Modunle Ổ cắm đa tiêu chuẩn với bộ sạc USB kép màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(Multi-standard socket with twin USB charger)

715,000 VNĐ

 
 

80E725-26

Modunle Ổ cắm đa tiêu chuẩn với bộ sạc USB kép màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(Multi-standard socket with twin USB charger)

,000 VNĐ

 
 

80E725-56

Modunle Ổ cắm đa tiêu chuẩn với bộ sạc USB kép màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(Multi-standard socket with twin USB charger)

,000 VNĐ

 
 

80687

Module Ổ cắm schuko 16A màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(16A Schuko socket)

,000 VNĐ

 
 

80687-26

Module Ổ cắm schuko 16A màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(16A Schuko socket)

,000 VNĐ

 
 

80687-56

Module Ổ cắm schuko 16A màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(16A Schuko socket)

,000 VNĐ

 
 

80434

Module Ổ cắm chuẩn phích vuông kiểu Anh 13A màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(13A British socket)

,000 VNĐ

 
 

80434-26

Module Ổ cắm chuẩn phích vuông kiểu Anh 13A màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(13A British socket)

,000 VNĐ

 
 

80434-56

Module Ổ cắm chuẩn phích vuông kiểu Anh 13A màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

(13A British socket)

,000 VNĐ

 

 

 Ổ cắm TV Simon Series V8

 

80476

Module Ổ cắm TV đơn màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV outlet)

,000 VNĐ

 

 

80476-26

Module Ổ cắm TV đơn màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV outlet)

,000 VNĐ

 

 

80476-56

Module Ổ cắm TV đơn màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV outlet)

,000 VNĐ

 

 

80478

Module Ổ cắm TV đôi màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin TV outlet)

,000 VNĐ

 
 

80478-26

Module Ổ cắm TV đôi màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin TV outlet)

,000 VNĐ

 
 

80478-56

Module Ổ cắm TV đôi màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin TV outlet)

,000 VNĐ

 

 

Ổ cắm Điện thoại Simon Series V8

 

80480

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 

 

80480-26

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 

 

80480-56

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 

 

80488

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 
 

80488-26

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 
 

80488-56

Module Ổ cắm điện thoại đôi chuẩn RJ11 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin telephone outlet for RJ11 connecter)

,000 VNĐ

 

 

Ổ cắm  data dữ liệu mạng Simon Series V8

 

80591

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80591S6

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80591-26

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80591S6-26

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80591-56

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80591S6-56

Module Ổ cắm dữ liệu đơn chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80593

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80593S6

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80593-26

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80593S6-26

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80593-56

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.5e màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80593S6-56

Module Ổ cắm dữ liệu đôi chuẩn RJ45 và kết nối Cat.6 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin data outlet for RJ45 connecter Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

Ổ cắm data, TV, Điện thoại kết hợp Simon Series V8

 

80599

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80599S6

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80599-26

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80599S6-26

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80599-56

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80599S6-56

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone for RJ11 and data for RJ45 Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80491

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm TV chuẩn kết nối trực tiếp 9,52 mm màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and telephone for RJ11 connector outlet)

,000 VNĐ

 
 

80491-26

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm TV chuẩn kết nối trực tiếp 9,52 mm màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and telephone for RJ11 connector outlet)

,000 VNĐ

 
 

80491-56

Module Ổ cắm điện thoại chuẩn RJ11 và ổ cắm TV chuẩn kết nối trực tiếp 9,52 mm màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and telephone for RJ11 connector outlet)

,000 VNĐ

 
 

80492

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80492S6

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80492-26

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80492S6-26

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.6 outlet)

,000 VNĐ

 

80492-56

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.5e màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

80492S6-56

Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu chuẩn RJ45 và Cat.6 màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

,000 VNĐ

 

Chiết áp Simon Series V8

 

80313

Module Chiết áp đèn sợi đốt (công suất 500W) màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(500W Dimmer switch for incandescent load)

,000 VNĐ

 

 

80313-26

Module Chiết áp đèn sợi đốt (công suất 500W) màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(500W Dimmer switch for incandescent load)

,000 VNĐ

 

 

80313-56

Module Chiết áp đèn sợi đốt (công suất 500W) màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(500W Dimmer switch for incandescent load)

,000 VNĐ

 

 

80317

Module Chiết áp quạt màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Fan speed control switch)

,000 VNĐ

 
 

80317-26

Module Chiết áp quạt màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Fan speed control switch)

,000 VNĐ

 
 

80317-56

Module Chiết áp quạt màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Fan speed control switch)

,000 VNĐ

 

 

 Ổ cắm USB, HDMI, Video, Audio, VGA Simon Series V8

 

80494

Module Ổ cắm USB và HDMI màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(USB-HDMI outlet)

,000 VNĐ

 

 

80494-26

Module Ổ cắm USB và HDMI màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(USB-HDMI outlet)

,000 VNĐ

 

 

80494-56

Module Ổ cắm USB và HDMI màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(USB-HDMI outlet)

,000 VNĐ

 

 

80E723

Module Bộ ổ cắm sạc USB đôi màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Double USB charger)

,000 VNĐ

 
 

80E723-26

Module Bộ ổ cắm sạc USB đôi màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Double USB charger)

,000 VNĐ

 
 

80E723-56

Module Bộ ổ cắm sạc USB đôi màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Double USB charger)

,000 VNĐ

 
 

80495

Module Ổ cắm VGA và ổ cắm tai nghe 3,5 mm màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(VGA-3,5 earphone outlet)

,000 VNĐ

 
 

80495-26

Module Ổ cắm VGA và ổ cắm tai nghe 3,5 mm màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(VGA-3,5 earphone outlet)

,000 VNĐ

 
 

80495-56

Module Ổ cắm VGA và ổ cắm tai nghe 3,5 mm màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(VGA-3,5 earphone outlet)

,000 VNĐ

 
 

80493

Module Ổ cắm AVS màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(AV-S outlet)

,000 VNĐ

 
 

80493-26

Module Ổ cắm AVS màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(AV-S outlet)

,000 VNĐ

 
 

80493-56

Module Ổ cắm AVS màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(AV-S outlet)

,000 VNĐ

 

 

Công tắc thẻ từ Simon Series V8

 

80813

Module Công tắc thẻ từ màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang card switch frame)

,000 VNĐ

80526

Module Công tắc thẻ 16A, 220V±10% màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A Card switch)

,000 VNĐ

 

80813-26

Module Công tắc thẻ từ màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang card switch frame)

,000 VNĐ

80526-26

Module Công tắc thẻ 16A, 220V±10% màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A Card switch)

,000 VNĐ

 

80813-56

Module Công tắc thẻ từ màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang card switch frame)

,000 VNĐ

80526-56

Module Công tắc thẻ 16A, 220V±10% màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(16A Card switch)

,000 VNĐ

 

Mặt che trơn Simon Series V8

 

80800

Module Mặt che trơn màu trắng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Blank plate)

,000 VNĐ

 

 

80800-26

Module Mặt che trơn màu đen. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Blank plate)

,000 VNĐ

 

 

80800-56

Module Mặt che trơn màu Sâm banh Champagne. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Blank plate)

,000 VNĐ