Cách lắp công tắc có đèn led báo mở tắt thiết bị điên Simon Series 50

Cách 1: Đèn báo sẽ sáng ngược với đèn chính, nghĩa là đèn chính được bật thì đèn báo sẽ tắt, đèn chính tắt thì đèn báo sẽ sáng.

Đèn chính Tắt Bật
Đèn báo Sáng Tắt

Cách 2: Đèn chính và đèn báo sẽ cùng trạng thái, nghĩa là đèn chính sáng thì đèn báo cũng sáng, đèn chính tắt thì đèn báo cũng tắt.

Đèn chính Tắt Bật
Đèn báo Tắt Sáng

Cách 3: Đèn báo sẽ sáng 24h/24h, nghĩa là dù đèn chính có tắt hay mở thì đèn báo vẫn sáng.

Đèn chính Tắt Bật
Đèn báo Sáng Sáng

Tin Liên Quan