Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 8)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
141 N62E0-0023 Đèn LED bóng tròn mẫu A60, công suất 8W, 3000K        740,000     
142 N62E0-0024 Công suất 7W, 3000K, KT 63*90 (mm)        645,000     
143 N62E0-0025 Công suất 7W, 4000K, KT 63*90 (mm)        645,000     
144 N62E0-0026 Công suất 7W, 6500K, KT 63*90 (mm)        645,000     
145 N62E0-0027 Công suất 12W, 3000K, KT 97*111 (mm)        994,000     
146 N62E0-0028 Công suất 12W, 4000K, KT 97*111 (mm)        994,000     
147 N62E0-0029 Công suất 12W, 6500K, KT 97*111 (mm)        994,000     
148 N62E0-0030 Công suất 15W, 3000K, KT 120*132 (mm)      1,328,000     
149 N62E0-0031 Công suất 15W, 4000K, KT 120*132 (mm)      1,328,000     
150 N62E0-0032 Công suất 15W, 6500K, KT 120*132 (mm)      1,328,000     
151 N62E0-0033 Công suất 3W, 3000K, KT 49.5*57 (mm)        204,000     
152 N62E0-0034 Công suất 3W, 4000K, KT 49.5*57 (mm)        225,000     
153 N62E0-0035 Công suất 3W, 6500K, KT 49.5*57 (mm)        225,000     
154 N62E0-0036 Công suất 4W, 3000K, KT 50*57.5 (mm)        291,000     
155 N62E0-0037 Công suất 4W, 4000k, KT 50*57.5 (mm)        291,000     
156 N62E0-0038 Công suất 4W, 6500K, KT 50*57.5 (mm)        291,000     
157 N62E0-0039 Công suất 12W, 3000K, KT 110*60 (mm)      1,010,000     
158 N62E0-0040 Công suất 12W, 4000K, KT 110*60 (mm)      1,010,000     
159 N62E0-0041 Công suất 12W, 6500K, KT 110*60 (mm)      1,010,000     
160 N62E0-0045 Đèn LED bóng tròn mẫu P45, công suất 3W, 3000K        321,000