Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 12)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
221 DP2145101PBGJD Máng đèn âm 2 bóng T5 14W, phản quang mờ            979,000      
222 DP2188101PBGJD Máng đèn âm 2 bóng T8 18W, phản quang mờ            979,000      
223 DP2368101PB Máng đèn âm 2 bóng T8 36W, phản quang mờ         1,419,000      
224 DP3188101PB Máng đèn âm 3 bóng T8 18W, phản quang mờ         1,419,000      
225 DP4145101PBGJD Máng đèn âm 4 bóng T5 14W, phản quang mờ         1,859,000      
226 DP4188101PBGJD Máng đèn âm 4 bóng T8 18W, phản quang mờ         1,749,000      
227 DP4285101PBGJD Máng đèn âm 4 bóng T5 28W, phản quang mờ         2,959,000      
228 DP4368101PBGJD Máng đèn âm 4 bóng T8 36W, phản quang mờ         2,629,000      
229 SM-DP2*28/1T5M-I-PB Máng đèn âm 2 bóng T5 28W, phản quang mờ         1,419,000      
230 SM-DP2×14/1T5M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 2 bóng T5 14W, phản quang mờ         1,056,000      
231 SM-DP2×18/1T8M-I-M-PB-GJD Máng đèn lắp nổi 2 bóng T8 18W, phản quang mờ         1,078,000      
232 SM-DP2×28/1T5M-I-M-PB   Máng đèn lắp nổi 2 bóng T5 28W, phản quang mờ         1,518,000      
233 SM-DP2×36/1T8M-I-M-PB  Máng đèn lắp nổi 2 bóng T8 36W, phản quang mờ         1,518,000      
234 SM-DP3*14/1T5M-I-PB Máng đèn âm 3 bóng T5 14W, phản quang mờ         1,529,000      
235 SM-DP3*28/1T5M-I-PB Máng đèn âm 3 bóng T5 28W, phản quang mờ         2,189,000      
236 SM-DP3*36/1T8M-I-PB Máng đèn âm 3 bóng T8 36W, phản quang mờ         2,189,000      
237 SM-DP3×14/1T5M-I-M-PB  Máng đèn lắp nổi 3 bóng T5 14W, phản quang mờ         1,628,000      
238 SM-DP3×18/1T8M-I-M-PB  Máng đèn lắp nổi 3 bóng T8 18W, phản quang mờ         1,518,000      
239 SM-DP3×28/1T5M-I-M-PB  Máng đèn lắp nổi 3 bóng T5 28W, phản quang mờ         2,255,000      
240 SM-DP3×36/1T8M-I-M-PB   Máng đèn lắp nổi 3 bóng T8 36W, phản quang mờ         2,288,000