Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 11)

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
201 N67E0-0019 LED panel lamp 300*1200 6000K LG      6,014,000  Mẫu A  
202 N67E0-0020 LED panel lamp 600*600 4000K LD      4,566,000  Mẫu B  
203 N67E0-0021 LED panel lamp 600*600 6000K LD      4,566,000  Mẫu B  
204 N67E0-0022 LED panel lamp 300*1200 4000K LD      4,663,000  Mẫu B  
205 N67E0-0023 LED panel lamp 300*1200 6000K LD      4,663,000  Mẫu B  
206 N67E0-0029  LED3528 HV Light Stripe Acessory        115,000  Mẫu H  
207 N67E0-0030  LED5050 HV Light Stripe Acessory        115,000  Mẫu H  
208 N67E0-1007 LED strip WP 5050-30 NW      1,560,000  Mẫu E  
209 N67E0-1008 LED strip WP 5050-30 WW      1,560,000  Mẫu E  
210 N67E0-1009 LED strip WP 5050-30 BL      1,560,000  Mẫu E  
211 N67E0-1010 LED strip BB 3528-60 CW      1,121,000  Mẫu F  
212 N67E0-1012 LED strip BB 3528-60 WW      1,121,000  Mẫu F  
213 N67E0-1013 LED strip BB 3528-60 BL      1,121,000  Mẫu F  
214 N67E0-1014 LED strip BB 5050-30 RGB      1,561,000  Mẫu F  
215 N67E0-1015 LED strip BB 5050-30 CW      1,423,000  Mẫu F  
216 N67E0-1016 LED strip BB 5050-30 NW      1,423,000  Mẫu F  
217 N67E0-1017 LED strip BB 5050-30 WW      1,423,000  Mẫu F  
218 N67E0-1018 LED strip BB 5050-30 BL      1,423,000  Mẫu F  
219 N67E0-1019 LED strip WP 5050-30 CW      1,560,000  Mẫu E  
220 N67E0-1020 LED strip BB 3528-60 NW      1,121,000  Mẫu F